Our Locations

BALTCOM Group
Registration number: : 11314084
VAT registration number: : EE101107103
Betooni 11, 11415 Tallinn, Estoniamail address: Betooni 11, Tallinn 11415, Estonia
e-mail: nk@bltcom.net
tel.: +372 6010063

 Introduction

Founded in 2006, BALTCOM is based in Tallinn, Estonia, operates in lighting office spotlights and lamps industry, supplying lighting fixtures, parts and accessories. Openness to new ideas, fast delivery door-to-door, continuous follow-up on new market tendencies, staying focused on providing high-quality service to our customers – these are only some of the tasks our team deals with on a daily basis.

Delivery Terms

1. Kohaldatavus

 • 1.1 Need üldised müügitingimused (“Tingimused”) kehtivad ja moodustavad lahutamatu osa kõikidest pakkumistest, pakkumistest, tellimuste kinnitustest ja lepingutest, mille BALTCOM OU (“BALTCOM” või “Müük”) on ostjaga (“Ostja”) allkirjastanud seos BALTCOMi poolt toodete (“Tooted”) müügi ja ostja ostmisega.
 • 1.2 Kõigi tingimuste muudatuste osas peavad BALTCOM ja ostja (edaspidi “pooled”) kokku leppima ja need kirjalikult heaks kiitma.

 

2. Müügiakt

 • 2.1 Toodete müügitaotlus võetakse vastu “müüja nõusolekul” ja seda loetakse tühistamatuks 1 (ühe) kuu jooksul alates tellimuse kuupäevast. Seda taotlust käsitletakse ilma eelneva nõusolekuta täitmistaotlusena alates kuupäevast, mil BALTCOM saab korralduse.
 • 2.2 Eraldiseisvates tellimustes märgitud tooted ja nendega seotud lisaseadmed tarnib ostjale BALTCOM ostjale “omandiõiguse säilimisega”; sel juhul läheb toodete pealkiri ostjale üle alles siis, kui toodete ostuhind on täielikult tasutud, samas kui toodete kaotamise võimaliku riski eest vastutab ostja alates toodete üleandmisest. BALTCOMi poolt isegi vedajale vastavalt kokkulepitud INCOTERMSile.
 • 2.3 Vaatamata eeltoodule lepivad pooled kokku, et toodetele ja nende tarvikutele põhjustatud kahju, mis ei ole seotud BALTCOMiga, ei vabasta ostjat maksmise kohustusest ka juhul, kui tooteid pole veel tarnitud Ostja.
 • 2.4 BALTCOM jätab endale õiguse oma tooteid igal ajal ilma ette teatamata turult muuta või turult kõrvaldada.

 

3. Hinnad

 • 3.1 Selle loendi hindasid kohaldatakse Toodete tellimustele, noteeringutele ja ostulepingutele, nimetatud hinnad kehtivad üksikute ühikute kohta, välja arvatud mõne toote puhul, kui hinnakirjas on teisiti täpsustatud. Pooltel on õigus erandite ja / või eritingimuste osas kirjalikult kokku leppida.
 • 3.2 Lepinguosalised lepivad kokku ka järgmiste tingimuste täitmises:
  (I) minimaalne tellimus 750 eurot (seitsesada viiskümmend) välismaale;
  (II) Kui tellimused võetakse vastu alla 750 (seitsesada viiskümmend) eurot, võetakse nende vastuvõtmise korral lisatasu 50 (viiskümmend) eurot;
  (III) tarne FCA (INTERCOMS);
 • 3.3 Ülaltoodud hinnad ei sisalda käibemaksu ja toodete paigalduskulusid.

 

4. Valuuta

 • Hinnad on väljendatud eurodes (ilma käibemaksuta). Arved väljastatakse eurodes.

 

5. Eritellimused

 • Tooteid saab ostjale tarnida mittestandardsete värvidega ja eritellimustega. Hind, minimaalne tellimiskogus ja tarneajad ning tingimused lepitakse igal konkreetsel juhul eraldi kokku vastavalt tellimusele ja / või pakkumisele.

 

6. Transport

 • 6.1 BALTCOM ei võta endale vastutust seoses transpordil olevate toodete kahjustuste ja / või kadumisega, välja arvatud juhul, kui tooted tarnitakse kohale.
 • 6.2 BALTCOMil on õigus kehtestada toodete transpordimeetod, välja arvatud juhul, kui lepinguosalised on veoviisi varem kirjalikult kehtestanud.
 • 6.3 Ostja kohustub toodete tarnimisel kontrollima toodete seisukorda ja esitama mis tahes pretensioonid ja / või toimingud otse kullerile toodete kadumise, varguse, kahjustuse või viivituse korral toodete ja / või tarnemeetodite korral.

 

7. Kaebused

 • 7.1 Juhul, kui ostja tuvastab toodetes rikkeid ja / või puudusi, kohustub ostja saatma BALTCOM-ist sellekohase kirjaliku teate kirjaliku kohaletoimetamise teel hiljemalt 8 (kaheksa) päeva jooksul alates kauba kättesaamisest, trahvi määramisel BALTCOM garantiitingimuste kaotamine. Sel juhul tuleb nõuetele vastavaks märgitud väidetavalt defektsed tooted, mis on tehtud kindlaksmääratud tähtaja jooksul, tagastada BALTCOM-ile, kui ostja on saanud BALTCOMilt sellekohase konkreetse kirjaliku loa.
 • 7.2 Ostja ei saa kaebust esitada, kui kaebuses nimetatud sama kauba eest ei ole tasutud täies ulatuses.
 • 7.3 Kui ostja esitatud kaebus tunnistatakse kehtivaks, võib BALTCOM teha vajalikud remonditööd ja / või asendada tooted oma äranägemise järgi, välistades BALTCOMi suhtes muud tasud, kohustused või hüvitised. Tagastatavad tooted tuleb saata BALTCOM OU tehasesse Via Pratese nr.164 Tallinnas.
 • 7.4 Kui ostja tagastatud toodetel ei leita pärast kontrollimist puudusi ega / või puudusi, reserveerib BALTCOM haldustegevuse võlateate 50 eurot; defektsed tooted jäävad kliendi käsutuses 30 päevaks, pärast mida BALTCOM jätab endale õiguse neid utiliseerida.

 

8. Kohaletoimetamine

 • 8.1 Pooled lepivad kokku, et toodete tarnimiseks kehtestatud tingimusi ei tohi pidada kohustuslikeks ega siduvateks ning igal juhul on kõik tingimused mõeldud üksnes BALTCOMi kasuks, kui lepinguosalised ei ole kirjalikult teisiti kokku leppinud.
 • 8.2 Kui kohaletoimetamine viibib, saab ostja 15 (viisteist) päeva jooksul pärast kokkulepitud kohaletoimetamise kuupäeva saata BALTCOMile kirjaliku teate tarnimise täitmise kohta vähemalt 15 (viisteist) päeva jooksul pärast sama teate saamist. Kui sellest hilisemast tähtajast ei peeta kinni ja BALTCOM ei ole ikka veel tarnimist järginud, saab ostja toodete, mida ei ole tarnitud, tellimusest taganeda. Sel juhul peab ostja maksma BALTCOMi ainult tegelikult tarnitud toodete eest, va ostjale hüvitised ja / või hüvitised.
 • 8.3 BALTCOM ei vastuta toodete tarnimata jätmise või kohaletoimetamise viibimise eest, mis on tingitud sündmustest, mis on väljaspool nende mõistlikku kontrolli, sealhulgas, kuid mitte ainult, tarnimata jätmine või viivitused tarnijate töötlemismaterjalide tarnimisel, tehase rikkeid, streike ja muid tööstuslikke tooteid tegevus, elektrikatkestused ja transpordi katkestused või raskused.
 • 8.4 Kui ostjal ei õnnestu tellitud tooteid kohale toimetada, on BALTCOMil õigus usaldada toodete ostja kulul ladustamine.

 

9. Makse

 • 9.1 Hinna peab ostja tasuma vastavalt tellimuses täpsustatud tingimustele ja tasuma ainult BALTCOM OU-le kuuluvad maksed. ”
 • 9.2 BALTCOM tunnistab maksete kehtivust ainult juhul, kui need on tehtud vastavalt eelmise artikli 9.1 sätetele; see tähendab, et muul viisil tehtud makseid ostja ei loe. Mis tahes eelnõude või muude kaubandusmõjude aktsepteerimine BALTCOMi poolt loetakse lõppenuks koos klausliga “vastavalt lõppmaksele”.
 • 9.3 Kui makstakse pärast kindlaksmääratud tingimusi, lepivad lepinguosalised kokku, et BALTCOM saab kehtivaid pangaintressimäärasid. Intresside eest makstakse seadusega, ilma et BALTCOM peaks ostjale ametlikku teadet saatma.
 • 9.4 Lisaks on BALTCOM-il makseviivituste korral, mis ületavad 15 (viisteist) päeva, vastavalt Eesti tsiviilseadustiku artiklile 1456 õiguse korraldusest loobuda, saates selleks kirjaliku teate, välja arvatud hüvitiste maksmise korral.
 • 9.5 Juhul kui pooled lepivad kokku maksete tegemise viisi osas osade kaupa, tähendab osamaksete tasumata jätmine või isegi ühe osamakse tasumine, mis ületab kaheksandiku kogu toodete hinnast, siis ostja kaotab eelise maksete tasumisel. osamaksetena ja BALTCOMil on õigus viivitamata taotleda järelejäänud jääksumma maksmist või teise võimalusena lõpetada leping toodete viivitamatu tagastamisega ja säilitada juba makstud osamakse hüvitisena, välja arvatud juhul, kui hüvitise maksed.

 

10. Garantii

 • 10.1 BALTCOMi tarnitud toodetele kehtib normaalse kasutamise garantii ja vastavalt toote kasutusjuhendile 5 (viis) aastat alates samade toodete arve esitamise kuupäevast rikete ja / või tootmisdefektide ja / või materjalide osas mis vastavad iga tootega seotud BALTCOMi nõuetele. Garantiitingimused on saadaval saidil www.BALTCOM.ee
 • 10.2 Vääramatu jõu (välk, üleujutus jne) tagajärjel tekkinud defektide, välja arvatud juhendis nimetatud toodete, ja / või nende tarvikute väärkasutamise tagajärjel tekkinud kahju eest ei võeta garantiid. Garantii alla ei kuulu ka patareid ja akud.
 • 10.3 VARASEMAS PUNKTIDES 10.1 JA 10.2 OSUTATUD GARANTII KEHTIVAD VÄLJA JÄTKAMISEL KORRALDAMISEL JA / VÕI MISTE MUUTUSTE, REMONTIDE JA / VÕI MUUDATUSTE KOHTA TOODETELE, MIDA MIDAGI INIMESED VÕI TEHNIKAD TEAVAD, MIS EI OLE NENDE NING MÕNED TEAVAD, MIS EI OLE MITTE MIDAGI TEENUSTATUD “BALTCOM OU” JÄRGI JA / VÕI DEFEKTID, MIS PÕHJENDASID VASTAVAT VÕI TÄPSETT PAIGALDAMIST.
 • 10.4 Ülaltoodu kirjeldab BALTCOMi üldist vastutust BALTCOMi tarnitud toodete puuduste ja nõuetele mittevastavuse eest.

 

11. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

 • Tingimusi ja kõiki nende mõjusid reguleerib Eesti seadus. Pooled püüavad lahendada kõik vaidlused, mis võivad tekkida üksikute korralduste tulemusel või nendega seoses, läbirääkimiste teel heas usus ja vastastikuse koostöö vaimus. Kõik vaidlused, mida ei suudeta sõbralikult lahendada, kuuluvad Tallinna (Eesti) kohtu ainupädevusse ja sellest hoolimata on BALTCOM OU-l alati õigus algatada ostja vastu hagi või menetlus pädevates kohtutes. Kaupade rahvusvahelise müügi lepingute rahvusvaheline konventsioon ei kehti ühegi pakkumise, tellimuse ja lepingu suhtes.

 

12. Töö määramine ja hüvitamine

 • Ostjal ei ole õigust loovutada ühest tellimusest tulenevaid õigusi ega kohustusi ilma BALTCOMi eelneva kirjaliku nõusolekuta. Ostjal ei ole õigust makseid kinni pidada või neid vähendada või tasaarvestada praegusi või tulevasi nõudeid maksetega, mis tulenevad toodetest, mida müüakse tellimuse alusel või mõne muu lepingu alusel, mille ostja võib olla sõlminud BALTCOMi või nende tütarettevõtetega, ja nõustub maksma kokkulepitud summasid hoolimata ostja esitatud või tema nimel esitatud kaebustest või hüvitisenõuetest.

 

13. Konfidentsiaalsus

 • Ostja tunnistab, et kogu BALTCOMi ostjale edastatud tehniline, äri- ja finantsteave on konfidentsiaalne. Seetõttu ei avalda Ostja seda teavet kolmandatele isikutele ega kasuta nimetatud konfidentsiaalset teavet muudel eesmärkidel kui pooled omavahel kokku leppinud ja vastavalt igas üksikus tellimuses ette nähtud ostutehingutele.

 

14. Mitmesugused

 • Juhul kui kohus loeb ühte või mitut nende tingimuste sätet tulevaste õiguslike või haldusmeetmete osas kehtetuks või ebatõhusaks, jäävad muud sätted kehtima ning kehtetuks või ebatõhusaks peetud sätted asendatakse sätetega, mis kajastavad Poolte esialgne kavatsus seadusega lubatud ulatuses. Kummaski lepingupooles ühegi korraldusega ette nähtud õiguse või parandusmeetme rakendamata jätmine või viivitamine ei tähenda loobumist samast, samuti ei välista selle osaline täitmine ühtki muud või tulevast õigust kasutada nimetatud õigusi või õiguskaitsevahendeid järjekorras ja / või seadusega.

 

15.Vastutuse üldine ja sellega kaasnevate kulude piiramine

 • Kui käesolevas alapunktis ei ole sätestatud teisiti, ei vastuta BALTCOM ostja ees:
  a) kasumi, äri, lepingute, võimaluse, firmaväärtuse, tulude, eeldatava kokkuhoiu, kulude, kulude või muu sarnase kaotuse kaotus: ja / või
  b) igasugune kaudne, eriline või tulenev kaotus või kahjustus (kasumi kaotamise või muul viisil); kas põhjustatud lepingust või sellega seotud hooletusest, lepingu rikkumisest, õigusvastasest toimingust, BALTCOMi, selle töötajate või esindajate seadusjärgsete kohustuste rikkumisest või muul viisil.

 

Need üldised müügitingimused kehtivad rahvusvahelistel turgudel.


General Sales Conditions

 1. Applicability
 • 1.1 These general conditions of sale (“Conditions”) apply and form an integral part of all quotations, offers, order confirmations and contracts signed by BALTCOM OU (“BALTCOM” or “Sales”) with the buyer (the “Buyer”) in relation to the sale by BALTCOM and purchase by the Buyer of products (the “Products”).
  1.2 Any change to these Conditions must be agreed between BALTCOM and the Buyer (the “Parties”) and approved in writing.

 

 1. Act of sale
 • 2.1 The request to sell Products is undertaken “on the seller’s approval” and is considered irrevocable for a period of 1 (one) month from the date of the order. This request will be considered a request for execution without prior acceptance, from the date of the receipt of the order by BALTCOM.
 • 2.2 The products indicated in individual orders and the relative accessories, will be supplied to the Buyer by BALTCOM with a “retention of title”; in this case the title of the Products will pass to the Buyer only when full payment of the purchase price of the Products is made, while any possible risk of losing the Products will be the responsibility of the Buyer from the time of delivery of the Products by BALTCOM even to the carrier in accordance with the agreed INCOTERMS.
 • 2.3 Notwithstanding the foregoing, the Parties agree that any damage caused to the Products and the relative accessories for any reasons not attributable to BALTCOM, does not release the Buyer from the obligation to pay even in the event the Products have not yet been delivered to the Buyer.
 • 2.4 BALTCOM reserves the right to change or withdraw their Products from the market at any time and without notice.

 

 1. Prices
 • 3.1 The prices in this list will be applied to orders, quotations and purchase contracts for Products, the said prices are for single units, except for some Products where otherwise specified in the price list. The Parties will have the right to agree on any exceptions and/or special conditions of sale in writing.
 • 3.2 The Parties also agree that the following conditions will apply:
  (I) Minimum order €750 (seven hundred and fifty) abroad;
  (II) Orders under €750 (seven hundred and fifty), if accepted will be subject to a further charge of €50 (fifty) for operating expenses;
  (III) Delivery FCA (INTERCOMS);
 • 3.3 The above prices do not include VAT and installation costs for the Products.

 

 1. Currency
 • Prices are expressed in EURO (excluding VAT). Invoices will be issued in EURO.

 

 1. Special Orders
 • Products can be supplied to the Buyer in non-standard colours and with special orders. The price, minimum order quantity and delivery times and conditions will be agreed case by case in relation to the order and/or quotation in question.

 

 1. Transportation
 • 6.1 BALTCOM does not assume any responsibility in relation to any damage and/or loss of Products in transport except in the event the Products are delivered at place.
 • 6.2 BALTCOM will have the right to establish the method of transport of the Products, except in the event the Parties have previously established the method of transport in writing.
 • 6.3 The Buyer undertakes to check the condition of the Products upon delivery and make any claim and/or action to the courier directly in the event of any loss, theft, damage or delays in transportation and/or delivery methods of the Products.

 

 1. Complaints
 • 7.1 In the event the Buyer detects any faults and/or defects in the Products, the Buyer undertakes to send BALTCOM written notice of the same via recorded delivery within and not later than 8 (eight) days from receipt of the goods, upon penalty of loss of the BALTCOM warranty conditions. In this case the allegedly defective Products indicated in the compliant made within the established deadlines must be returned to BALTCOM, once the Buyer has received specific written authorisation from BALTCOM to do so.
 • 7.2 No complaint can be made by the Buyer if full payment has not been made for the same goods referred to in the complaint.
 • 7.3 If the complaint made by the Buyer is acknowledged as valid, BALTCOM can make the necessary repairs and/or replace the Products at their sole discretion, with the exclusion of any other charge, obligation or indemnity against BALTCOM. The Products to be returned must be sent to the BALTCOM OU plant in Via Pratese no.164 Tallinn.
 • 7.4 In the event the Products returned by the Buyer are not found to have any faults and/or defects after being checked, BALTCOM reserves to issue a debit note for management practice of € 50; the defective products will remain at customer disposal for 30 days, after that BALTCOM reserves to discard them.

 

 1. Delivery
 • 8.1 The Parties agree that the terms established for delivery of the Products must not be considered mandatory or binding and in any case all terms are intended solely for the benefit of BALTCOM, except where otherwise agreed in writing between the Parties.
 • 8.2 In the event of delays in delivery, 15 (fifteen) days after the agreed delivery date the Buyer can send BALTCOM written notice to comply with the delivery within a further deadline of no less than 15 (fifteen) days from receiving the same notice. If this further deadline is not met and BALTCOM has still not complied with the delivery, the Buyer can withdraw from the order for Products that have not been delivered. In this case, the Buyer will only have to pay BALTCOM for the Products that have actually been delivered, excluding any compensation and/or indemnity to the Buyer.
 • 8.3 BALTCOM is not responsible for any failure to deliver or delays in delivery of Products that are caused by events outside their reasonable control including but not limited to failure to deliver or delays in deliveries of processing materials from suppliers, plant breakdowns, strikes and other industrial action, power failures and transport interruptions or difficulties.
 • 8.4 If the Buyer is not able to receive the delivery of the ordered Products, BALTCOM will have the right to entrust the Products to storage at the Buyer’s expense.

 

 1. Payment
 • 9.1 Payment of the price must be made by the Buyer in accordance with the terms and conditions detailed in the order with payments payable exclusively to BALTCOM OU”.
 • 9.2 BALTCOM acknowledges the validity of payments only if they are made in accordance with the provisions detailed in the previous article 9.1; this implies that any payments made in any other way will not be considered made by the Buyer. Acceptance of any drafts or other effects of trade by BALTCOM will be considered completed with the clause “subject to final payment”.
 • 9.3 In the event of payment after the established terms, the Parties agree that BALTCOM will receive current bank interest rates. Interests will be charged by law without the need for BALTCOM to send formal notice to the Buyer.
 • 9.4 Furthermore, in the event delays in payment exceed15 (fifteen) days BALTCOM will have the right to rescind the order in accordance with article 1456 of the Estonian Civil Code by sending written notice, except in the event of any compensation payments.
 • 9.5 In the event the Parties agree on a method of payment in instalments for the Products, failure to pay the instalments or even one instalment that exceeds an eighth of the total price of the Products will mean that the Buyer will lose the benefit of paying in instalments and BALTCOM will have the right to immediately request the remaining balance payment or alternatively, at their own discretion, to terminate the contract with immediate return of the Products and keep the instalments that have already been paid as compensation, except in the event of any compensation payments.

 

 1. Warranty
 • 10.1 Products supplied by BALTCOM are covered by a warranty for normal use and in compliance with the Product user manual for a period of 5 (five) years from the invoice date of the same Products for any faults and/or manufacturing defects and/or materials that comply with BALTCOM requirements relating to every single Product. Warranty terms and conditions are available on www.BALTCOM.ee
 • 10.2 Any defects due to force majeure (lightning, flooding etc.) are excluded from any kind of warranty as well all damage caused by improper use of the Products and/or the relative accessories, other than that indicated in the manual. Batteries and accumulators are also excluded from the warranty.
 • 10.3 THE WARRANTY DETAILED IN THE PREVIOUS POINTS 10.1 AND 10.2 IS VOID WITHOUT EXCEPTION IN THE EVENT OF TAMPERING AND/OR BY ANY CHANGES, REPAIRS AND/OR MODIFICATIONS TO ANY PRODUCTS CARRIED OUT BY ANY PEOPLE OR TECHNICIANS THAT ARE NOT EXPRESSELY AUTHORISED TO DO SO BY “BALTCOM OU” AND/OR DEFECTS CAUSED BY INCORRECT OR INACCURATE INSTALLATION OF PRODUCTS.
 • 10.4 The above outlines the overall responsibility of BALTCOM in connection to defectiveness and non-compliance of Products supplied by BALTCOM.

 

 1. Applicable law and jurisdiction
 • The Conditions and all their effects are governed by Estonian Law. The Parties will attempt to settle any disputes that may arise as a result of or in connection with single orders through negotiations in good faith and in a spirit of mutual cooperation. All disputes that are not settled amicably will be subject to the exclusive jurisdiction of the Court in Tallinn (Estonia), and nevertheless BALTCOM OU will always have the right to establish actions or proceedings against the Buyer before the competent courts. The international Convention on contracts for the international sale of goods does not apply to any quotation, order and contract.

 

 1. Assignment and compensation
 • The Buyer will not have the right to assign any rights or obligations resulting from any single order without prior written consent from BALTCOM. The Buyer will not have the right to withhold or reduce payments or offset current or future claims against payments due for Products that are sold on the basis of an order or under any other contract the Buyer may have entered into with BALTCOM or their subsidiaries, and accepts to pay agreed amounts despite any complaints or claims for compensation that are put forward by or on behalf of the Buyer.

 

 1. Confidentiality
 • The Buyer acknowledges that all technical, commercial and financial data supplied to the Buyer by BALTCOM is confidential. The Buyer therefore will not divulge this information to third parties and will not use the said confidential information for purposes other than those agreed between the Parties and in accordance with the purchase transactions provided for in every single order.

 

 1. Miscellaneous
 • In the event one or more of the provisions in these Conditions are considered to be invalid or ineffective by a Court in relation to future legal or administrative action the other provisions will remain effective and those considered invalid or ineffective will be replaced with provisions that reflect the original intent of the Parties, to the extent permitted by law. The failure or delay of either Party to exercise any right or remedy provided for in any single order does not constitute a waiver to the same, likewise partial execution of the same will not preclude any other or future right to exercise these rights or remedies provided for in the order and/or by law.

 

15.General limitation of liability and limitation of consequential costs

Except as provided in this clause, BALTCOM is not liable to the Buyer for:

 1. a) any loss of profit, business, contracts, opportunity, goodwill, revenue, anticipated savings, expenses, costs or similar loss: and/or
 2. b) any indirect, special or consequential loss or damage (whether for loss of profit or otherwise); whether caused by the negligence, breach of contract, tort, breach of statutory duty of BALTCOM, its employees or agents or otherwise, arising out of or in connection with the Contract.

 

These general sales conditions apply to international markets.